Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 90

Laupäev, 30. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 29:12-40
  • 4Ms 30
  • 4Ms 31:1-24
  • Lk 8:19-39
  • Ps 39:1-13

4. Moosese 29
12  Ja seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärge tehke, ja pidage seda püha Issanda auks seitse päeva! 
13  Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks Issandale, kolmteist noort härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast oinastalle; need olgu veatud! 
14  Ja nende juurde kuulugu roaohvrina õliga segatud peen jahu, pool külimittu iga härjavärsi kohta neist kolmeteistkümnest härjavärsist, kaks kannu iga jäära kohta neist kahest jäärast 
15  ja üks kann iga talle kohta neist neljateistkümnest tallest! 
16  Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 
17  Ja teisel päeval: kaksteist noort härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle 
18  ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 
19  Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 
20  Ja kolmandal päeval: üksteist härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle 
21  ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 
22  Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 
23  Ja neljandal päeval: kümme härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle 
24  ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 
25  Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 
26  Ja viiendal päeval: üheksa härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle 
27  ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 
28  Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 
29  Ja kuuendal päeval: kaheksa härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle 
30  ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 
31  Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 
32  Ja seitsmendal päeval: seitse härjavärssi, kaks jäära, neliteist aastast veatut oinastalle 
33  ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt. 
34  Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 
35  Kaheksandal päeval olgu teil lõpetuspüha; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu! 
36  Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks Issandale, üks härjavärss, üks jäär, seitse aastast veatut oinastalle 
37  ja nende juurde kuuluv roaohver koos joogiohvritega, vastavalt härjavärsi, jäära ja tallede arvule eeskirja kohaselt! 
38  Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvri! 
39  Need ohverdage Issandale oma seatud pühil peale oma tõotus- ja vabatahtlike ohvrite põletusohvreiks, roa-, joogi- ja tänuohvreiks!” 

4. Moosese 30
1  Ja Mooses rääkis Iisraeli lastele kõik, mida Issand oli Moosest käskinud. 
2  Ja Mooses rääkis Iisraeli laste suguharude peameestega, öeldes: „Nõnda on Issand käskinud: 
3  Kui keegi mees annab Issandale tõotuse või vannub vande, võttes oma hinge peale loobumistõotuse, siis ei tohi ta murda oma sõna: ta peab tegema kõik, mis ta suust on välja tulnud! 
4  Ja kui keegi naine annab Issandale tõotuse ja võtab enesele loobumistõotuse, olles noorpõlves oma isakojas, 
5  ja tema isa kuuleb ta lubadust ja loobumistõotust, mille ta on võtnud oma hinge peale, aga tema isa ei ütle temale sõnagi, siis peavad kõik ta lubadused jääma jõusse, ja kõik loobumistõotused, mis ta on võtnud oma hinge peale, peavad jääma jõusse! 
6  Aga kui ta isa keelab teda päeval, mil ta seda kuuleb: siis ei jää jõusse ükski ta lubadus ja loobumistõotus, mille ta on võtnud oma hinge peale, ja Issand annab temale andeks, sellepärast et ta isa on teda keelanud. 
7  Ja kui ta saab mehele ja temal on täita tõotus või mõtlemata sõna huultelt, mille ta on võtnud oma hinge peale, 
8  ja ta mees kuuleb seda, aga ei lausu temale ühtegi sõna sel päeval, mil ta seda kuuleb, siis peavad jääma jõusse tema lubadused ja loobumistõotused, mis ta on võtnud oma hinge peale! 
9  Aga kui ta mees sel päeval, mil ta seda kuuleb, keelab teda, siis ta tühistab tema tõotuse, mis tal oli täita, ja selle mõtlemata sõna huultelt, mille ta oli võtnud oma hinge peale, ja Issand annab temale andeks. 
10  Aga lese või hüljatu tõotus, kõik, mis ta on võtnud oma hinge peale, jäägu jõusse! 
11  Ja kui naine tõotab oma mehe kojas või võtab vandega oma hinge peale loobumistõotuse 
12  ja tema mees kuuleb, aga ei lausu temale sõnagi ega keela teda, siis jäävad jõusse kõik ta lubadused ja kõik loobumistõotused, mis ta on võtnud oma hinge peale. 
13  Aga kui ta mees sel päeval, mil ta neid kuuleb, tühistab need täiesti, siis ei jää jõusse ükski ta huultelt tulnud lubadus või hinge peale võetud loobumistõotus. Ta mees on need tühistanud ja Issand annab temale andeks. 
14  Kõiki ta tõotusi ja kõiki vandega antud lubadusi hinge alandamiseks võib ta mees jätta jõusse või tühistada. 
15  Aga kui ta mees päevast päeva ei lausu temale sõnagi, siis jätab ta jõusse tema lubadused või kõik ta loobumistõotused, mis tal on täita. Ta jätab need jõusse, sest ta ei ole lausunud temale sõnagi päeval, mil ta neid kuulis. 
16  Ja kui ta need siiski tühistab, pärast seda kui ta neid on kuulnud, aga alles hiljem, siis ta peab kandma naise süüd!” 
17  Need on seadused, mis Issand andis Moosesele, et need kehtiksid mehe ja ta naise vahel, isa ja ta tütre vahel, kui too on noorpõlves oma isakojas. 

4. Moosese 31
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Tasu kätte midjanlastele Iisraeli laste eest! Pärast seda koristatakse sind su rahva juurde.” 
3  Siis Mooses rääkis rahvaga, öeldes: „Varustage eneste hulgast mehi sõjaks, et nad läheksid Midjani vastu Issanda poolt Midjanile kätte tasuma! 
4  Tuhat meest igast suguharust, kõigist Iisraeli suguharudest läkitage sõtta!” 
5  Siis valiti Iisraeli tuhandeist tuhat meest igast suguharust, kaksteist tuhat sõjaks varustatud meest. 
6  Ja Mooses läkitas sõtta need tuhat meest igast suguharust, nemad ja preester Eleasari poja Piinehasi, kellel olid kaasas pühad riistad ja märgupasunad. 
7  Ja nad sõdisid Midjani vastu, nagu Issand oli Moosest käskinud, ja nad tapsid ära kõik meesterahvad. 
8  Hukatute hulgas nad tapsid Midjani kuningad Evi, Rekemi, Suuri, Huuri ja Reba, viis Midjani kuningat; ka Bileami, Beori poja, nad tapsid mõõgaga. 
9  Ja Iisraeli lapsed võtsid vangi Midjani naised ja nende lapsed, nad riisusid ära kõik nende veoloomad ja kõik nende karjad ja kogu nende varanduse. 
10  Ja kõik linnad nende asupaikades ja kõik nende telklaagrid nad põletasid tulega. 
11  Ja nad võtsid kogu saagi ja kõik võetava inimestest ja loomadest 
12  ning tõid vangid, võetu ja saagi Moosese ja preester Eleasari ja Iisraeli laste koguduse juurde leeri, mis oli Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal. 
13  Siis läksid Mooses ja preester Eleasar ja kõik koguduse vürstid neile vastu väljapoole leeri. 
14  Aga Mooses vihastus väeülemate peale, tuhande- ja sajapealikute peale, kes tulid sõjakäigult. 
15  Ja Mooses ütles neile: „Kas olete kõik naised jätnud elama? 
16  Vaata, nemad ju olid, kes Bileami nõu järgi saatsid Iisraeli lapsed Issandale truudust murdma Peori pärast, nõnda et Issanda kogudust tabas nuhtlus. 
17  Seepärast tapke nüüd kõik poeglapsed, samuti tapke iga naine, kes on meest tunda saanud mehega magades! 
18  Aga kõik tütarlapsed, kes ei ole õppinud tundma mehega magamist, jätke endile elama! 
19  Ja te ise lööge leer üles väljapoole leeri seitsmeks päevaks; igaüks, kes on tapnud inimese, ja igaüks, kes on puudutanud mahalöödut, puhastagu ennast kolmandal päeval ja seitsmendal päeval, te ise ja teie vangid! 
20  Ja puhastage kõik riided, kõik nahkriistad ja kõik asjad, mis on tehtud kitsekarvust, ja kõik puuastjad!” 
21  Ja preester Eleasar ütles sõjameestele, kes olid käinud sõjas: „See on Seaduse määrus, mille Issand andis Moosesele: 
22  kuld, hõbe, vask, raud, tina ja seatina, 
23  kõik, mis kannatab tuld, laske tulest läbi käia, siis on see puhas; ometi tuleb seda veel puhastada puhastusveega, samuti laske veest läbi käia kõik, mis ei kannata tuld! 
24  Ja seitsmendal päeval peske oma riided, siis olete puhtad, ja pärast seda võite leeri tulla!” 

Psalm 39
1  Laulujuhatajale: Jedutuuni jaoks; Taaveti laul. 
2  Ma ütlesin: Ma hoian oma eluteed, et ma ei tee pattu oma keelega; ma hoian oma suud nagu päitsetega, niikaua kui õel on mu ees. 
3  Ma jäin vait ega lausunud sõnagi, ma vaikisin heast käekäigust; kuid mu valu läks kangemaks. 
4  Mu süda läks kuumaks mu sees: kui ma neid asju mõtlesin, siis süttis tuli mu sees, ma puhkesin rääkima oma keelega. 
5  Issand, anna mulle teada mu elu ots ja mu päevade mõõt, et ma tunneksin, kui kaduv ma olen. 
6  Vaata, sa oled mu elupäevad pannud kämbla laiuseks, mu eluiga on kui eimiski sinu ees; tühi õhk on iga inimene, kes seisab püsti. Sela. 
7  Ainult nagu varjukuju kõnnib inimene; nad teevad kära tühja pärast, nad kuhjavad kokku ega tea, kes selle saab. 
8  Ja nüüd, Issand, mida ma pean ootama? Oma lootuse ma panen üksnes sinu peale! 
9  Kisu mind välja kõigist mu üleastumistest, ära anna mind jõledate teotada! 
10  Ma olen vait ega ava oma suud, sest sina tegid seda. 
11  Kõrvalda mu pealt oma nuhtlus; su käe vaenust ma lõpen ära! 
12  Kui sa inimesi karistad nuhtlustega süütegude pärast, siis pudeneb otsekui koide söödud see, mis temale on kallis. Kõik inimesed on tühi õhk. Sela. 
13  Issand, kuule mu palvet ja pane tähele mu kisendamist! Ära vaiki mu silmavee puhul, sest ma olen võõras sinu ees ja majaline, nõnda nagu kõik mu vanemad! 

Luuka 8
19  Siis tulid Jeesuse juurde tema ema ja ta vennad, kuid ei saanud temaga rahvahulga tõttu kokku. 
20  Ja talle teatati: „Sinu ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad sind näha.” 
21  Aga Jeesus kostis: „Minu ema ja mu vennad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja selle järgi teevad.” 
22  Ühel päeval aga sündis, et Jeesus ja ta jüngrid astusid paati ja tema ütles neile: „Sõitkem üle järve vastaskaldale!” Ja nad asusid teele. 
23  Aga purjetamise ajal jäi ta magama. Ja järvel tõusis tuulispea ja uhtis paadi vett täis ning nad olid hädaohus. 
24  Siis nad astusid tema juurde, äratasid ta üles ja ütlesid: „Õpetaja, Õpetaja, me hukkume!” Tema tõusis, sõitles tuult ja veemöllu ja need vaibusid ning järv jäi vaikseks. 
25  Jeesus ütles neile: „Kus on teie usk?” Aga nemad lõid kartma ja imestasid, öeldes üksteisele: „Kes küll tema on, et ta käsutab ka tuuli ja vett ning need kuulavad tema sõna?” 
26  Ja nad purjetasid gerasalaste maale, mis on Galilea vastaskaldal. 
27  Aga kui Jeesus astus maale, juhtus talle vastu üks linnast tulnud mees, kel oli kuri vaim. Ammust ajast ei kandnud ta enam riideid ega elanud majas, vaid surnuhaudades. 
28  Aga Jeesust nähes hakkas ta karjuma, heitis tema ette maha ja hüüdis valju häälega: „Mis on mul sinuga asja, Jeesus, Kõigekõrgema Jumala Poeg? Ma anun sind, ära mind piina!” 
29  Jeesus oli käskinud rüvedat vaimu inimesest välja minna. See oli ju teda kaua aega vaevanud, ja meest oli ahelatega seotud ja pandud jalaraudu, aga iga kord oli ta kiskunud köidikud katki ja kuri vaim oli teda kihutanud tühermaile. 
30  Jeesus aga küsis temalt: „Mis su nimi on?” Tema ütles: „Leegion.” Sest temasse oli läinud palju kurje vaime. 
31  Ja need palusid Jeesust, et ta ei käsiks neid sügavikku minna. 
32  Aga seal oli suur seakari mäe peal söömas. Ja nad palusid teda, et ta annaks neile loa minna nende sisse, ja Jeesus andis neile loa. 
33  Kui kurjad vaimud sellest inimesest olid välja läinud, läksid nad sigadesse. Ja kari sööstis järsakult järve ning uppus. 
34  Aga kui karjased nägid, mis oli sündinud, põgenesid nad ja kuulutasid sellest linnas ja maal. 
35  Siis inimesed tulid juhtunut vaatama. Kui nad tulid Jeesuse juurde ja leidsid inimese, kellest kurjad vaimud olid välja läinud, rõivastatult ja selge aruga Jeesuse jalgade ees istumas, lõid nad kartma. 
36  Ja pealtnägijad kuulutasid neile, kuidas kurjadest vaimudest vaevatu oli pääsenud. 
37  Ja kõik Gerasa ümbruskonna elanikud palusid Jeesust, et ta läheks ära nende juurest, sest suur kartus oli neid vallanud. Siis astus Jeesus paati ning pöördus tagasi. 
38  Mees aga, kellest kurjad vaimud olid välja läinud, anus Jeesust, et ta tohiks jääda temaga. Ent Jeesus saatis ta minema ja ütles: 
39  „Pöördu tagasi oma koju ja jutusta, mida kõike Issand sulle on teinud!” Ja mees läks ja kuulutas mööda kogu linna, mida kõike Jeesus temale oli teinud.